นโยบายเว็บไซต์ » นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) โรงพยาบาลกรงปินัง

นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) โรงพยาบาลกรงปินัง

27 ตุลาคม 2018
3   0

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
๑. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลกรงปินัง ทาง เว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

๒. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลกรงปินัง จะ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้ง ค่าใช้จ่าย (Billing Address)

๓. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการของ โรงพยาบาลกรงปินัง จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้า นั้น (Referring Website Addresses)

๔. โรงพยาบาลกรงปินัง ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของ เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรงปินัง ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการ ใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. โรงพยาบาลกรงปินัง จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ โรงพยาบาลกรงปินัง เท่านั้น

๒. โรงพยาบาลกรงปินัง ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

๓. ในกรณีที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ โรงพยาบาลกรงปินัง เป็นต้น โรงพยาบาลกรงปินัง จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ (หน่วยงาน/ เว็บไซต์)

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก โรงพยาบาลกรงปินัง ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลกรงปินัง ทราบในหน้าเว็บ Facebook.com/kpnhospital

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลกรงปินัง จึง ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โรงพยาบาลกรงปินัง จึง ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ส่งไปยังโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต (Web Browser) และ โปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Search Engine) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถ บันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะ ทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วย จดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรงปินัง จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลกรงปินัง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ (หน่วยงาน/ เว็บไซต์) ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลกรงปินัง อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น โรงพยาบาลกรงปินัง จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ (หน่วยงาน)

การเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษต่างๆ
โรงพยาบาลกรงปินัง อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากอยู่ในกรณีพิเศษต่างๆ เช่น ในกรณีที่ข้อมูลนั้นถูกร้องขอจากศาล, สำนักงานอัยการสูงสุด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, หรือผู้รักษากฏหมายรายอื่นๆ โดยเป็นไปตามข้อกฏหมาย เป็นต้น

การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บ
เว็บ https://www.kpnhospital.com จะเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บโดยใช้บริการของ Histats.com และ Google Analytics
Google Analytics จะเก็บ “ข้อมูล” ของผู้เข้าชมเว็บทุกราย เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ แต่จะไม่เก็บ “ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้” เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ พิกัด ฯลฯ อ่านรายละเอียดได้จาก Google Analytics Privacy Overview
ผู้ที่ไม่ต้องการให้ Google Analytics เก็บข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือเสริมของเบราว์เซอร์อย่าง Google Analytics Opt-out Browser Add-on หรือ NoScript ได้
Histats.com จะเก็บ “ข้อมูล” ของผู้เข้าชมเว็บทุกราย เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ พิกัด และการส่งต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น