สมัครงาน » รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

27 กันยายน 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
796   0

job-banner-lab

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

      โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์  และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลกรงปินัง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

                       ๑.๑  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์    จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๑๑,๒๓๐.-  บาท

  • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

                    ๒.๑  เพศชาย/เพศหญิง

                    ๒.๒  มีสัญชาติไทย

๒.๓  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี  บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๒.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

๒.๗  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน     ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

 

๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                       ๑.๑  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๑๑,๒๓๐.-  บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

– เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านมาตรฐาน LA จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป          โรงพยาบาลกรงปินัง ในระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙                     ในเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ ๑  ฉบับ ดังนี้

๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ๑  นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน๖ เดือน  จำนวน ๒ รูป

๕.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ

๕.๓  สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบสุทธิ  และสำเนา รบ.  จำนวน ๑  ฉบับ

๕.๔   สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย)  จำนวน ๑ฉบับ

๕.๕  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)

๕.๖  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)

๕.๗  นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

 

หมายเหตุ

๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

          ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kpnhospital.com

          ๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือก     

การพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และความเหมาะสม  โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

๘. เกณฑ์การตัดสิน

ในการตัดสินว่าผู้ใดสอบคัดเลือกได้ ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

docx

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี