สมัครงาน » รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

27 กันยายน 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1468   0

job-banner-lab

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

? ? ? โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)? จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์? และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลกรงปินัง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

????????? ????????? ?? ๑.๑? ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ? ?จำนวน? ๑ ?อัตรา

อัตราเงินเดือน เดือนละ? ๑๑,๒๓๐.-? บาท

  • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป? ดังนี้

????????? ????????? ๒.๑? เพศชาย/เพศหญิง

????????? ????????? ๒.๒? มีสัญชาติไทย

๒.๓? มีอายุไม่ต่ำกว่า? ๑๘? ปี? บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๒.๔? เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕? ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒.๖? ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

๒.๗? ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้?? ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๘? ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ????ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก? หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

 

๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

????????? ????????? ?? ๑.๑? ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ?จำนวน? ๑ ?อัตรา

อัตราเงินเดือน เดือนละ? ๑๑,๒๓๐.-? บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

– เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านมาตรฐาน LA จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๔. วัน? เวลา? สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ?????????โรงพยาบาลกรงปินัง ในระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ????????????????????ในเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา๑๓.๓๐ ? ๑๖.๐๐ น.

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ ๑? ฉบับ ดังนี้

๕.๑? รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ๑? นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน๖ เดือน? จำนวน ๒ รูป

๕.๒? สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน? จำนวน? ๑ ฉบับ

๕.๓? สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบสุทธิ? และสำเนา รบ.? จำนวน ๑? ฉบับ

๕.๔?? สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย)? จำนวน ๑ฉบับ

๕.๕? ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)

๕.๖? ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ? ที่เกี่ยวข้อง? (ถ้ามี)

๕.๗? นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

 

หมายเหตุ

๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ?สำเนาถูกต้อง? ทุกฉบับ

????????? ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๕ ตุลาคม? ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kpnhospital.com

????????? ๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือก?????

การพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ? ความประพฤติ และความเหมาะสม? โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

๘. เกณฑ์การตัดสิน

ในการตัดสินว่าผู้ใดสอบคัดเลือกได้ ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

 

ประกาศ? ณ? วันที่ ๒๗ กันยายน? พ.ศ.? ๒๕๕๙

docx