สมัครงาน » ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์

28 กันยายน 2016
200   0

com-exam

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  จำนวน ๑ อัตรา    ตามประกาศโรงพยาบาลกรงนัง ลงวันที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๙  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

                       ๑.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กำหนดสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกรงปินัง

                   ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

raiche-com

 

ดาวน์โหลดประกาศ

docx

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี