สมัครงาน » ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้

7 ธันวาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
561   0

job-banner-aid-regis

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  โรงพยาบาลกรงปินัง

………………………………………………………………………………………………………

                        ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์และยุติธรรมจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

                   ตำแหน่งพนักช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๖,๕๕๒.-  บาท

  •  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

      ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

๒.๑  เพศชาย/เพศหญิง

๒.๒  มีสัญชาติไทย

๒.๓  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี  บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๒.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

๒.๗  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต  ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

          ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๖,๕๕๒.-  บาท

– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

             ๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ในระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ถึง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  –  ๑๖.๐๐ น.

              ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ ๑  ฉบับ ดังนี้

๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๓x ๔ซม. หรือ ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน๖ เดือน  จำนวน ๒ รูป

๕.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ

๕.๓  สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบสุทธิ  และสำเนา รบ.  จำนวน ๑  ฉบับ

๕.๔   สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย)  จำนวน ๑ฉบับ

๕.๕  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)

๕.๖  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)

๕.๗  นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

                 หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

          ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ.บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kpnhospital.com

          ๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือก     

การพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และความเหมาะสม  โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

๘. เกณฑ์การตัดสิน

ในการตัดสินว่าผู้ใดสอบคัดเลือกได้ ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ประกาศ  ณ  วันที่ ๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี