ประชาสัมพันธ์ » ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ?

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ?

22 ตุลาคม 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
896   0

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ?อันเป?นที่เชิดชูยิ่งช?างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ?อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นต่ํากว?าสายสะพาย
ประจําป? ๒๕๖๐

? ? ?ทรงพระกรุณาโปรดเกล?าโปรดกระหม?อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ?อันเป?นที่เชิดชูยิ่ง ช?างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ?อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากว?าสายสะพาย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๕๔๒,๙๕๐ ราย ดังรายนามท?ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

?ผู?รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ? จันทร?โอชา

? ? ? ? ?นายกรัฐมนตรี

[googlepdf url=”https://www.kpnhospital.com/wp-content/uploads/2017/10/ratchakitcha-crow-thai-2560.pdf” download=”ดาวน์โหลด” width=”600″ height=”600″]

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี