สมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : คนสวน 1 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : คนสวน 1 อัตรา

8 สิงหาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
584   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

……………………………………………….

ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินังจะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)     จำนวน  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน)           จำนวน  1  อัตรา
  1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

1)มีสัญชาติไทย

2)เพศชาย/เพศหญิง

3)มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘  ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

  1. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1.5x 1  นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียว  กันไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๒ รูป

2)  สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

3)  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2 ฉบับ

4)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ– สกุล(ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ  (ถ้ามี)

5)สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.43 และ สด.8 (เพศชาย)  จำนวน 2 ฉบับ

6)  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

7)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)ให้เอามาในวันรายงานตัว

8)  นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

หมายเหตุ        ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

  1. เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่10–17สิงหาคม 2561ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

  1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลกรงปินังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 20กรกฎาคม 2561ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง หรือทาง   www.kpnhospital.com

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี