สมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : คนสวน 1 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : คนสวน 1 อัตรา

8 สิงหาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
1424   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

……………………………………………….

ด้วย? โรงพยาบาลกรงปินังจะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)???? จำนวน? 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน) ????????? จำนวน? 1? อัตรา
  1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป? ดังนี้

1)มีสัญชาติไทย

2)เพศชาย/เพศหญิง

3)มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘? ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

4)? ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้?? ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

  1. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1)? รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1.5x 1 ?นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียว? กันไม่เกิน ๖ เดือน? จำนวน ๒ รูป

2)? สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

3)? สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน? จำนวน? 2 ฉบับ

4)? สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ? สกุล(ในกรณีที่ชื่อ ? สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ? (ถ้ามี)

5)สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.43 และ สด.8 (เพศชาย)? จำนวน 2 ฉบับ

6)? หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

7)? ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)ให้เอามาในวันรายงานตัว

8)? นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

หมายเหตุ??????? ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ?สำเนาถูกต้อง? ทุกฉบับ

  1. เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่10?17สิงหาคม 2561ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ ? ๑๖.๐๐ น.

  1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลกรงปินังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 20กรกฎาคม 2561ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง หรือทาง? ?www.kpnhospital.com

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง
[googlepdf url=”https://www.kpnhospital.com/wp-content/uploads/2018/08/ประกาศสมัครงาน-คนสวน.pdf” width=”600″ height=”450″]