สมัครงาน » ประกาศขยายเวลาสมัครงาน ตำแหน่ง:คนสวน

ประกาศขยายเวลาสมัครงาน ตำแหน่ง:คนสวน

12 กันยายน 2018
385   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง ขยายกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง
……………………………………………….

ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินังลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561เรื่อง ขยายกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินังตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนสวน) ซึ่งขยายกำหนดการรับสมัครจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น

โรงพยาบาลกรงปินัง พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนผู้สมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน) มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินการสอบคัดเลือก จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการดำเนินการรับสมัครจากเดิมถึงวันที่ 31สิงหาคม 2561 ขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยโรงพยาบาลกรงปินังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kpnhospital.com

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี