สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งคนสวน

27 กันยายน 2018
304   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
…………………………………………………………

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังได้ขยายการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 3กันยายน 2561 โดยขยายการรับสมัครไปอีก จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

๑. ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน) ลำดับที่ ๑ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่1ตุลาคม๒๕๖1เวลา๐๘.๓๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น๒(อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินังหากไม่สามารถมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี