สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

30 ตุลาคม 2018
265   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
…………………………………………………………

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปินังอำเภอกรงปินังจังหวัดยะลาจำนวน๑ ตำแหน่ง3อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ตุลาคม ๒๕๖1ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

๑. ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพลำดับที่ ๑-๓ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖1 เวลา๐9.0๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น๒(อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินังหากไม่สามารถมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินังจะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี