สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

23 มกราคม 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1192   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
??????????????????????

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง ในวันที่ 23มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่
โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24มกราคม 2562เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง
๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก
(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที
(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒