สมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

7 มีนาคม 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1088   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
……………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลกรงปินังจะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1.5x 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียว กันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
2) สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ? สกุล(ในกรณีที่ชื่อ ? สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ (ถ้ามี)
5)สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.43 และ สด.8 (เพศชาย) จำนวน 2 ฉบับ
6) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
7) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)
8) นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร
หมายเหตุ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ?สำเนาถูกต้อง? ทุกฉบับ

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 18?22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ ? ๑๖.๐๐ น.

คุณลักษณะงาน

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง