นโยบายโรงพยาบาล » นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

18 มกราคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
1261   0

นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

? บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานในทุกๆด้าน ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจต่อการให้บริการ

และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะต่องาน เชี่ยวชาญในหน้าที่ เน้นทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีนำใจให้กัน และทำงานอย่างมีความสุข