คำสั่งและนโยบาย » นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

18 มกราคม 2018
318   0

นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานในทุกๆด้าน ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจต่อการให้บริการ

และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะต่องาน เชี่ยวชาญในหน้าที่ เน้นทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีนำใจให้กัน และทำงานอย่างมีความสุข

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี