One Page » วันที่ 21/07/2563 กลุ่มงานเวชฯ ร่วมกับงานกายภาพบำบัด ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง

วันที่ 21/07/2563 กลุ่มงานเวชฯ ร่วมกับงานกายภาพบำบัด ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง

21 กรกฎาคม 2020
71   0

วันที่ 21/07/2563 กลุ่มงานเวชฯ ร่วมกับงานกายภาพบำบัด ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี