นายแพทย์อีระฟาน หะยีอีแต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง

นายฮาฮามัด อาลี
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

นายนูรูดิง วาอายีตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

นายพรศักดิ์ ประกอบวณิชกุล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทันตกรรม

นายรอซะลี ยีมะแซ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวมารีแย สะอะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิ

นางสาวนูรียะห์ สือมุ
นักจัดการทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางแม้นวาส สะตือบา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน

นางสาวตูแวซัมซีย๊ะ ตูแวกู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

นายไอมาน สะดียามู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวซอลีฮะ จาเงาะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานสูติกรรม

นางมูณา สะดารา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างาน IC

นางสาวซูไมยะ บือราเฮง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

น.ส.กัญจน์อมล สืบประดิษฐ์
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย

นางสาวสานียะ สะแลมะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์

นางสาวโซฟียา บือราเฮง
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้างานประกันสุขภาพ

history-kpn

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงพยาบาลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยมี นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เฝ้ารับเสด็จฯ