นโยบายเว็บไซต์(Website Policy) โรงพยาบาลกรงปินัง

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

นิยาม

โรงพยาบาลกรงปินัง?หรือ ?ผู้ให้บริการ? หมายความถึง?โรงพยาบาลกรงปินัง

ผู้ให้บริการ คือ ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงพยาบาลกรงปินัง หรือ ผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง?คกก.สท

ผู้ใช้บริการ คือ ผู้ใช้งาน และผู้ขอใช้บริการ ผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรงปินัง

บริการ หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลกรงปินัง

คกก.สท คือ?คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางโรงพยาบาลกรงปินังได้แต่งตั้งขึ้น

 

ข้อกำหนดในการให้บริการของ โรงพยาบาลกรงปินัง

1.?ข้อกำหนด


1.1 โรงพยาบาลกรงปินัง จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า??ข้อกำหนดทั่วไป??และภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดเพิ่มเติมไว้ สำหรับบริการหนึ่ง บริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า??ข้อกำหนดเฉพาะ?
1.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของโรงพยาบาลกรงปินัง
1.3 ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า??ข้อกำหนด??ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของโรงพยาบาลกรงปินัง โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ โรงพยาบาลกรงปินัง
1.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะ ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนดทั่วไป
1.5 โรงพยาบาลกรงปินัง คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

2.?การยอมรับข้อกำหนด

2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้
2.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:
(1)?ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข้อกำหนด โดย โรงพยาบาลกรงปินัง จะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในแบบขอใช้บริการ
(2)?โดยการใช้บริการของ โรงพยาบาลกรงปินัง ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
2.3 ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

3.?การให้บริการโดย โรงพยาบาลกรงปินัง

3.1 โรงพยาบาลกรงปินัง อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไป?ได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.2 โรงพยาบาลกรงปินัง อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า? และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน?๗?วัน
3.3 การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ 3.2? ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

**ใน กรณีที่ โรงพยาบาลกรงปินัง หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลกรงปินังมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.4 โรงพยาบาลกรงปินัง อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง โรงพยาบาลกรงปินัง

4.?การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

4.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น? ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ?แก่ โรงพยาบาลกรงปินัง? อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
4.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับ โรงพยาบาลกรงปินัง และไม่ขัดต่อกฎหมาย?กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ? ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ โรงพยาบาลกรงปินัง จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก โรงพยาบาลกรงปินัง โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
4.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ โรงพยาบาลกรงปินัง รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
4.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก โรงพยาบาลกรงปินัง โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
4.6 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

5.?รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

5.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
5.2 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ โรงพยาบาลกรงปินัง สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

6.?การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

6.1 โรงพยาบาลกรงปินัง จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของ โรงพยาบาลกรงปินัง
6.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ โรงพยาบาลกรงปินัง

7.?เนื้อหาในบริการ

7.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ?โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า??เนื้อหา?
7.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น?ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน?เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
7.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
7.4 โรงพยาบาลกรงปินัง ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ?ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง โรงพยาบาลกรงปินัง อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
7.5 โรงพยาบาลกรงปินัง จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่ โรงพยาบาลกรงปินัง มิได้เป็นผู้สร้างขึ้น?โดยผู้ที่เนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

** หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใดๆ รวมถึง โรงพยาบาลกรงปินัง ด้วย

8.?กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 โรงพยาบาลกรงปินัง หรือผู้ให้อนุญาตแก่ โรงพยาบาลกรงปินัง เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง โรงพยาบาลกรงปินัง หรือผู้ให้อนุญาตแก่ โรงพยาบาลกรงปินัง เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
8.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ โรงพยาบาลกรงปินัง กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก โรงพยาบาลกรงปินัง
8.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ โรงพยาบาลกรงปินัง โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก โรงพยาบาลกรงปินัง

 

9. แนวทางการนำลิงค์ไปเผยแพร่ หรือ ใช้งานต่อ

บทความ บทคัดย่อ ข้อความต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์?www.kpnhospital.com?ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาลกรงปินัง ทางโรงพยาบาลกรงปินัง ไม่อนุญาติให้นำไปใช้งานต่อ กระทำซ้ำ แก้ไข ตัดต่อ หรือแก้ไขใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ หากท่านต้องการนำ?บทความ บทคัดย่อ ข้อความต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ไปใช้งานต่อ ให้ท่านขออนุญาติจากแอดมิน(Admin) ก่อน แล้วแจ้งลิงค์ของเว็บไซต์ที่ท่านได้นำไปใช้งานให้แอดมินตรวจสอบ เนื่องจากมีบุคคลอื่นนำไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แก่ตนเอง และพวกพ้อง? หากนำไปโดยไม่รับอนุญาติทางเราจะดำเนินคดีตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560