สมัครงาน » ประกาศวันสอบ แพทย์แผนไทย+พยาบาลวิชาชีพ+พนักงานพิมพ์

ประกาศวันสอบ แพทย์แผนไทย+พยาบาลวิชาชีพ+พนักงานพิมพ์

29 มีนาคม 2017
152   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบข้อและสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

………………………………………………..……………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)              จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  • ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

กำหนดการสอบในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น ๒       (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง โดยสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และตำแหน่ง

  • ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

กำหนดการสอบในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ชั้น ๒         (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

  • ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (แสล็กสีดำ)โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  • เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
  • ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที
  • ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้