สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

30 มีนาคม 2017
285   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

……………………………………………….…………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทย  ลำดับที่ ๑

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง  หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ดาวน์โหลดรายชื่อ

ดาวน์โหลดคำสั่ง