สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ

21 เมษายน 2017
259   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

…………………..………………………..…………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๐  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

                   ๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

โดยกำหนดการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลกรงปินัง

                   ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งโรงพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก