สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จพ.ธุรการ+พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จพ.ธุรการ+พนักงานบริการ

9 พฤษภาคม 2017
277   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๒ ตำแหน่ง      ๒ อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๐  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  ๑ ตำแหน่ง           ๑ อัตรา  ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทั่วไป) ในวันที่ ๘ – ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทั่วไป) ลำดับที่ ๑ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น.    ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง  หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง  จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

 

ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทั่วไป)

ดาวน์โหลดคำสั่ง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี