สมัครงาน » ประกาศรับสมัครโภชนากร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครโภชนากร จำนวน 1 อัตรา

23 พฤษภาคม 2017
316   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

……………………………………………….

                    ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว          (เหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งโภชนากร จำนวน 1  อัตรา อัตราเงินเดือน     8,985.- บาท

3.1ตำแหน่งโภชนากร

3.1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่น     ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคนิคการอาหาร

3.1.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่น     ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อัตราเงินเดือน เดือนละ    8,985.- บาท

  1. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1.5x 1  นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียว  กันไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๒ รูป

2)  สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

3)  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ

4)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ– สกุล(ในกรณีที่ชื่อ – สกุล     ในหลักฐานการสมัครมาตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  (ถ้ามี)

5)  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

6)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)       ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)

7)  นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

หมายเหตุ        ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

  1. 5. เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 23 – ๒9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.

  1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

                    จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือทางwww.kpnhospital.com

ดาวน์โหลดคำสั่ง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี