สมัครงาน » ประกาศวันสอบคัดเลือกโภชนากร

ประกาศวันสอบคัดเลือกโภชนากร

1 มิถุนายน 2017
273   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ดำเนินการ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์บุคคล

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว       (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง              ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือก   จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

  • ตำแหน่งโภชนากร

โดยกำหนดการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.      ถึง ๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลกรงปินัง

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

๓. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐