สมัครงาน » ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

6 กรกฎาคม 2017
249   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง
……………………………………………….

     ด้วย โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)จำนวน 1 อัตรา ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปินัง

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)  จำนวน   ๑  อัตรา
– อัตราเงินเดือน เดือนละ  6,552.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(สามารถอยู่เวรปฏิบัติงานได้)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑ ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและ ความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว
๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลกรงปินัง ในระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ดาวน์โหลดคำสั่ง