สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

19 กรกฎาคม 2017
108   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  จำนวน ๒ อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๔ กรกฎาคม  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.                 ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง

                   ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐