สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์

2 สิงหาคม 2017
244   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กรกฎาคม ๒๕๖๐  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  ๑ ตำแหน่ง  ๑ อัตรา  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ลำดับที่ ๑ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่  7  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น.         ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง  หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง  จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

รายชื่อ

ดาวน์โหลดคำสั่ง

ดาวน์โหลดรายชื่อ