สมัครงาน » ประกาศรับสมัครพนักงานบริการงานโรงครัว

ประกาศรับสมัครพนักงานบริการงานโรงครัว

10 สิงหาคม 2017
263   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  โรงพยาบาลกรงปินัง

…………………………………………………………………..

                        ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  จำนวน ๑ อัตราฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์  และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานบริการ(งานโรงครัว) จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๖,๕๕๒.-  บาท

วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง (อาคารแพทย์แผนไทย) ในระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐       ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  –  ๑๖.๐๐ น.

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดคำสั่งประกาศ