ประชาสัมพันธ์ » ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

22 ตุลาคม 2017
291   0

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๐

     ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๕๔๒,๙๕๐ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 ผูรับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

         นายกรัฐมนตรี