สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จพ.พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จพ.พัสดุ

15 พฤศจิกายน 2017
246   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

     ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบปฏิบัติ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ ดังนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่

โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.      ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง

                   ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งโรงพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จพ.พัสดุ