สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี

17 พฤศจิกายน 2017
259   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

     ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบปฏิบัติ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ ดังนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่

โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  ณ.อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง

                   ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ. วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งโรงพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี