สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

22 พฤศจิกายน 2017
257   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

     ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑0 อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีลำดับที่ ๑ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่  1 ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง  หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง  จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

 

คำสั่งโรงพยาบาลประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี