สมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

28 พฤศจิกายน 2017
124   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

……………………………………………….

                  ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) จำนวน  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ     ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง