สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จพ.พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จพ.พัสดุ

8 ธันวาคม 2017
243   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

…………………………………………………………

    ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)     จำนวน  1  ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖๐  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  29  พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม  2560  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

โดยกำหนดวันสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง

                   ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศโรงพยาบาล


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ