สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

1 กุมภาพันธ์ 2018
249   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)     จำนวน  1  ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  25  –  31 มกราคม  2561  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

โดยกำหนดวันสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง

                   ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก