สมัครงาน » ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

7 กุมภาพันธ์ 2018
116   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ตำแหน่ง      ๑ อัตรา โดยสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561   ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ลำดับที่ ๑ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ. ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง  หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง  จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก