สมัครงาน » ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

2 เมษายน 2018
267   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

……………………………………………….

                    ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (เหมาบริการ) เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง : เภสัชกร จำนวน  1  อัตรา

 

รายละเอียดตำแหน่ง : เภสัชกร

กลุ่มงาน          เทคนิคบริการ

ปฏิบัติงาน        กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรงปินัง

อัตราว่าง         1  อัตรา

ค่าตอบแทน      21,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หรือคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง (อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 3  – 10 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง