สมัครงาน » รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

25 กันยายน 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1270   0

job-banner-com

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

ด้วย โรงพยาบาลกรงปินัง ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๗๖๐.- บาท
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๒.๑ เพศชาย/เพศหญิง
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบลสารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
/๒.๑๔ ไม่เป็น…
-๒-
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.๑ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๗๖๐.- บาท
มีวุฒิใดวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง ในระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ ? ๑๖.๐๐ น.
๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพร้อมสาเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ ดังนี้
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๕.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาประกาศนียบัตร และสาเนาใบสุทธิ และสาเนา รบ. จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาแสดงว่าผ่านเกณ์์ทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย) จานวน ๑ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)
๕.๖ ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๕.๗ นาเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร
/หมายเหตุ…
-๓-
หมายเหตุ ๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสาเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ?สาเนาถูกต้อง? ทุกฉบับ
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kpnhospital.com
๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือกจะคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ในการตัดสินว่าผู้ใดสอบคัดเลือกได้ ถือเกณ์์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร