สมัครงาน » รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง

7 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
938   0

job-banner-person-test-copy

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)? โรงพยาบาลกรงปินัง

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

??????????? ??????????? ด้วย? โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)? จำนวน ๑ อัตราฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์? และยุติธรรม ????จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

????????? ????????? ?๑.๑? ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ?จำนวน? ๑? อัตรา ? ?อัตราเงินเดือน เดือนละ? ๙,๕๓๐.-? บาท

  • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป? ดังนี้

????????? ????????? ๒.๑? เพศชาย/เพศหญิง

????????? ????????? ๒.๒? มีสัญชาติไทย

๒.๓? มีอายุไม่ต่ำกว่า? ๑๘? ปี? บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๒.๔? เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕? ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒.๖? ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

๒.๗? ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้?? ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๘? ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ?ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก? หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ

๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

????????? ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

????????? ????????? ?? ๓.๑? ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ? ? จำนวน? ๑? อัตรา ?อัตราเงินเดือน เดือนละ? ๙,๕๓๐.-? บาท

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์

– ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์

๔. วัน? เวลา? สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่? ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง (อาคารแพทย์แผนไทย) ในระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม? ๒๕๕๙ ?ถึงวันที่? ๑๘ ?ตุลาคม ๒๕๕๙ ?ในเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา? ๐๙.๐๐? ?? ๑๒.๐๐ น. ?และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา? ๑๓.๓๐? ?? ๑๖.๐๐ น.

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ ๑? ฉบับ ดังนี้

๕.๑? รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ๑? นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน๖ เดือน? จำนวน ๒ รูป

๕.๒? สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน? จำนวน? ๑ ฉบับ

๕.๓? สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบสุทธิ? และสำเนา รบ.? จำนวน ๑? ฉบับ

๕.๔?? สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย)? จำนวน ๑ฉบับ

๕.๕? ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)

๕.๖? ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ? ที่เกี่ยวข้อง? (ถ้ามี)????????????????? ๕.๗? นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

? ? ? หมายเหตุ? ?ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ?สำเนาถูกต้อง? ทุกฉบับ

????????? ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม? ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kpnhospital.com

????????? ๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือก?????

การพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ? ความประพฤติ และความเหมาะสม? โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

? ? ? ? ? ๘. เกณฑ์การตัดสิน

ในการตัดสินว่าผู้ใดสอบคัดเลือกได้ ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

ประกาศ? ณ? วันที่ ๗ ตุลาคม? พ.ศ.? ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดประกาศ

download-icon