สมัครงาน » ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักทรัพยากรบุคคล

25 ตุลาคม 2016
318   0

job-banner-person-exam

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

…………………………………………………………………………

     ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

กำหนดการสอบในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. –  ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกรงปินัง

ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

  • ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (แสล็กสีดำ)โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  • เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
  • ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที
  • ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดคำสั่งประกาศ

pdf-2

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี