สมัครงาน » ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์พนักงานทำความสะอาด

ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์พนักงานทำความสะอาด

25 ตุลาคม 2016
300   0

job-banner-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-exam

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

………………………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๖ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)

กำหนดการสอบ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกรงปินัง โดยสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

  • ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (แสล็กสีดำ)โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  • เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
  • ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที
  • ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดคำสั่งประกาศ

pdf-2

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี