สมัครงาน » ประกาศรับสมัครพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

7 มีนาคม 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
779   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

……………………………………………………………………………………………..

       ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  จำนวน ๔ อัตราฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์  และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์   จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราเงินเดือน  เดือนละ    ๖,๗๓๘.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

๒.๑  เพศชาย/เพศหญิง

๒.๒  มีสัญชาติไทย

๒.๓  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี  บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๒.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

๒.๗  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 ๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

                   ๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๓ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์   จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน เดือนละ    ๖,๗๓๘.- บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความชำนาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศพร้อมตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ
  • ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

๓)ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา

๔)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง (อาคารแพทย์แผนไทย) ในระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐       ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  –  ๑๖.๐๐ น.

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ ๑  ฉบับ ดังนี้

๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ๑  นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน๖ เดือน  จำนวน ๒ รูป

๕.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ

๕.๓  สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบสุทธิ  และสำเนา รบ.  จำนวน ๑  ฉบับ

๕.๔   สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย)  จำนวน ๑ฉบับ

๕.๕  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)

๕.๖  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)

๕.๗  นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

หมายเหตุ      ๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

          ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kpnhospital.com

          ๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือก     

การพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และความเหมาะสม  โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

๘. เกณฑ์การตัดสิน

                   ในการตัดสินว่าผู้ใดสอบคัดเลือกได้ ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙
รายละเอียด

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี