สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นักกายภาพบำบัด โภชนากร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นักกายภาพบำบัด โภชนากร

26 มิถุนายน 2018
217   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
…………………………………………………………

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 ตำแหน่ง 1 อัตรา จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

๑. ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ลำดับที่ ๑ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
๒. ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งโภชนากร ลำดับที่ ๑ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖1 เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี