สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เจ้าพนักงานพัสดุ

26 กรกฎาคม 2018
168   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
…………………………………………………………

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตราโดยสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุลำดับที่ ๑(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)


ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมชั้น๒(อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง หากไม่สามารถมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินังจะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี