สมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

3 มกราคม 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
610   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

……………………………………………….

ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินังจะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)     จำนวน  1  ตำแหน่ง 1 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา
  1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

1)มีสัญชาติไทย

2)เพศชาย/เพศหญิง

3)มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

9)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

10)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

11)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

       3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1.5x 1  นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียว  กันไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๒ รูป

2)  สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

3)  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2 ฉบับ

4)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ– สกุล(ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ  (ถ้ามี)

5)สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.43 และ สด.8 (เพศชาย)  จำนวน 2 ฉบับ

6)  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

7)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)

8)  นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

หมายเหตุ        ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

  1. เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่7– 11  มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

  1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลกรงปินังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 14มกราคม2562ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือทางwww.kpnhospital.com

  1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ  และความเหมาะสม  โดยวิธีสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

  1. การจ้าง

ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศสมัคร นวก คอมฯ62

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี