สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์

25 มกราคม 2019
357   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
…………………………………………………………

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปินังอำเภอกรงปินังจังหวัดยะลาจำนวน๑อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 24มกราคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

๑. ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น๒ (อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลกรงปินังหากไม่สามารถมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศ ณ. วันที่ 25 มกราคม 2562

 

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี