สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ช่างซ่อมบำรุง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ช่างซ่อมบำรุง

28 มีนาคม 2019
456   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
…………………………………………………………

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปินังอำเภอกรงปินังจังหวัดยะลาจำนวน2อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18- 22 มีนาม 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 2 อัตรา ในวันที่ 27 มีนาคม 2562จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา ๐9.0๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น๒ (อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลกรงปินังหากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี