สมัครงาน » ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

10 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
753   0

job-banner-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%991

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  โรงพยาบาลกรงปินัง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                        ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  จำนวน ๕ อัตรา ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความ                 ถูกต้อง บริสุทธิ์  และยุติธรรม    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราเงินเดือน เดือนละ   ๖,๕๕๒.- บาท

  •  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

      ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

๒.๑  เพศชาย/เพศหญิง

๒.๒  มีสัญชาติไทย

๒.๓  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี  บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๒.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

๒.๗  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิต  ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่า                      ด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ                    ตาม กฎหมายอื่น

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย                           ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตาม                                  กฎหมายอื่น

๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

          ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

              ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)       จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราเงินเดือน เดือนละ    ๖,๕๕๒.- บาท

– ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่ต่ำกว่านี้

– มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่หน้าที่โดยย่อ

– ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบกเคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

– ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

             ๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ในระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙              ถึง วันที่ ๑๙ ตุลาคม๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  –  ๑๖.๐๐ น.

              ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ ๑  ฉบับ ดังนี้

๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๓x ๔ซม. หรือ ๑  นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน๖ เดือน  จำนวน ๒ รูป

๕.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ

๕.๓  สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบสุทธิ  และสำเนา รบ.  จำนวน ๑  ฉบับ

๕.๔   สำเนาแสดงว่าผ่านเกณฑ์ทหาร ตาม สด.๔๓ และ สด.๘ (เพศชาย)  จำนวน ๑ฉบับ

๕.๕  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ตัวจริง)

๕.๖  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)

๕.๗  นำเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันยื่นใบสมัคร

                 หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

          ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง หรือ www.kpnhospital.com

          ๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือก     

การพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และความเหมาะสม  โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

๘. เกณฑ์การตัดสิน

ในการตัดสินว่าผู้ใดสอบคัดเลือกได้ ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดใบสมัคร

pdf-2

ดาวน์โหลดประกาศ

pdf-2

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี