HAIT : คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ

Healthcare Accreditation Information Technology
คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

 

การประเมินและเอกสารสำหรับเตรียมรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562