ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกรงปินัง ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2565

ฉบับปรับปรุง ปี 2564

วิสัยทัศน์

บริการมีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ บุคลากรมีความสุข

พันธกิจ

  1. ให้บริการผู้ป่วยระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับวิธีถีชุมชน
  2. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีสมรรถนะ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ มีสวนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน

เข็มมุ่ง ปี 2564

  1. สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและบุคลากร

1.1 Patient: 1. Infection prevention and? Control? 2. Emergency response ,

1.2 Personnel: 1. Infection & Exposure? 2. Environment and working condition

  1. ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Reaccreditation)
  2. พฤติกรรมการให้บริการ

 

ค่านิยมหลัก

ค่านิยม ความหมาย คุณค่าต่อคนทำงาน
K: Knowledge management จัดการความรู้ ส่งเสริมการจัดการความรู้ และเรียนรู้ร่วมกันสู่การปฏิบัติ
P: Patient center มุ่งเน้นผู้ป่วย ให้ความสำคัญและมองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
N: Network participation ผสานเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์ดีและผสานความร่วมมือในเครือข่ายบริการ